ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุม คกก.ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา

วันที่: 
07 กุมภาพันธ์ 2019

            วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน โดยวิธีเจาะจง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาตรวจรับงานงวดที่ ๒ รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๒ (Interim Report) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์