ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก. แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่: 
07 กุมภาพันธ์ 2019

              วันนี้ (๗ ก.พ. ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนางานที่รับไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยประชุมเรื่องสืบเนื่อง ความคืบหน้าข้อมูลแรงงานนอกระบบ/การจัดทำร่างคู่มือตรวจแรงงาน/การประชุมหารือแนวทางในการขับเคลื่อนแผนงานแรงงานนอกระบบ เพื่อทราบการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ /การดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะทำงานทบทวนร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... และเพื่อพิจารณา ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 
-------------------------------------
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
อารีรัตน์ อัยราคม – ข่าว /
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร – ภาพ/
๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒