ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว

วันที่: 
12 กุมภาพันธ์ 2019

            ก.แรงงาน ประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12 ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Rai Resort อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ร่วมหารือ ติดตามขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการตามปฏิญญาอาเซียนเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวให้เกิดความเท่าเทียม เป็นมาตรฐานสากล
             

 

 

            เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12 (12th ACMW Meeting) ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Rai Resort อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐระดับสูงของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นผู้ประสานงานหลักคณะกรรมการ ACMW สำนักเลขาธิการอาเซียน รวมถึงองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประมาณ 50 คน
          นายสุรเดชฯ กล่าวต่อว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อร่วมหารือ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (พ.ศ. 2559 - 2563) ตลอดจนแสวงหาแนวทางความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว ตลอดจนมาตรการป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและกระแสการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 โดยมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การประเมินตนเองของประเทศสมาชิกอาเซียนในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (2561 – 2568) เพื่อขับเคลื่อนฉันทามติอาเซียน โดยจะรายงานผลการประเมินแก่สำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน / การรับรองข้อกำหนด (TOR) ACMW ฉบับแก้ไข/การยกร่างข้อเสนอโครงการใหม่ๆ สำหรับแผนงาน ค.ศ. 2021 – 2025 และการเร่งรัดการดำเนินการในมิติที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ
          ทั้งนี้ ผลจากการประชุมจะทำให้มีแนวทาง/มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน ตลอดจนเกิดการขับเคลื่อนและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (พ.ศ. 2559 - 2563)

-------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ข้อมูล - ภาพ /
12 กุมภาพันธ์ 2562