สนร. สิงคโปร์ ทำบุญศูนย์แรงงานนอกเวลาราชการ ณ ตึกโกลเด้นไมล์

              วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยจัดกิจกรรมทางศาสนานิมนต์พระสงฆ์จากวัดไทยในประเทศสิงคโปร์มาประกอบพิธีสงฆ์  สมาทานศีล 5 และถวายภัตตาหารเพล ณ ศูนย์บริการแรงงานนอกเวลาราชการ อาคาร Golden Mile Complex ซึ่งเป็นย่านชุมชนของแรงงานไทย รวมทั้งจัดการประชุมอาสาสมัครแรงงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันแรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน