สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ณ โรงแรม รีกัลโอเรียลทัล และบริการจุดนัดพบ อสรต. ณ สวนสาธารณะ Tuk Ku Ling Road Rest Garden เขต เกาลูนซิตี้

               สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ณ Regel Oriental Hotel และบริการจุดนัดพบ อสรต. ณ สวนสาธารณะ Tuk Ku Ling Road Rest Garden เขต เกาลูนซิตี้  เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 สำนักงานแรงงาน ณ เมือง ฮ่องกง ดำเนินกิจกรรมสรุปได้ ดังนี้

               1.ร่วมงานเฉลิมฉลองวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ที่โรงแรม Regal Oriental Hotel  เขตเกาลูนซิตี้ ซึ่งจัดโดยสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง  และเครือข่ายแรงงานหลายภาคส่วน โดยกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง   
นายอสิ ม้ามณี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว   กล่าวทักทายแรงงานและ    ผู้มาร่วมงาน โดยเน้นให้สตรีไทยตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในวัยผู้สูงอายุ  ทั้งนี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดนางงามนานาชาติ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติ จากเครือข่ายแรงงานอินโดนีเซีย เนปาล เป็นต้น  การให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานแม่บ้านต่างชาติในฮ่องกง โดยเจ้าหน้าที่กรมแรงงานฮ่องกง  ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จากเจ้าหน้าที่ องค์กร Stop Trafficking of People Hong Kong (STOP) โดยมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย คนไทย แรงงานไทย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ของไทยและต่างประเทศ รวม 220 คน

              2. การจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการจุดนัดพบ อสรต. ณ สวนสาธารณะ     Tuk Ku Ling Road Rest Garden เขตเกาลูนซิตี้  ซึ่งมีผู้มาขอรับบริการ จำนวน 16 คน