ผู้ตรวจฯ แรงงาน นำ ขรก.เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติ ขรก.พลเรือนดีเด่น ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2562

วันที่: 
01 เมษายน 2019

             วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ในโอกาสเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้นำข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 เข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ซึ่งในปีนี้ กระทรวงแรงงาน มีข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 10 ราย ดังนี้ 

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

    1. นางกษมา ศรีมงคล  ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ สังกัด สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

    2. นายไพรศาล คำหินกอง ตำแหน่ง  นิติกรชำนาญการ สังกัด กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมการจัดหางาน

    3. นางจรัสศรี สนามชัย ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม

    4. นางสาวสุวรรณา พินิจสุพล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงานชำนาญงาน สังกัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

    5. นางพะเยาว์ ทองศรี ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สังกัด กองสื่อสารองค์กร

    6. นายชุมพล มาลัยนวล ตำแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช.3 สังกัด สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

    7. นายวุฒิชัย ดำพร้อม ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สังกัด สำนักแรงงานสัมพันธ์

    8. นางสาวรัชนี จุลลวาทีเลิศ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สังกัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 5 

สำนักงานประกันสังคม

    9. นางจิตนา บัวศรี ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สังกัด สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

    10. นางนัชชา เกลียวสัมพันธ์ใจ ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สังกัด สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 7

 

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ณัฏฐภัทร์ ชื่นเอี่ยม – ภาพและข่าว/
1 เมษายน 2562