"บิ๊กอู๋" ปลื้ม เยาวชนโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เข้าขอบคุณ

วันที่: 
02 เมษายน 2019

         รมว.แรงงาน ปลื้ม ตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เข้าพบขอบคุณ เน้นย้ำ กระทรวงแรงงานพร้อมส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนให้มีโอกาสสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว มีประสบการณ์การทำงาน สามารถพัฒนาตนเอง เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ผู้บริหารบริษัท ฟู้ดแพทชั่น จำกัด และตัวแทนเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) จำนวน 30 คน ที่มาขอเข้าพบเพื่อขอบคุณกระทรวงแรงงานที่ให้การส่งเสริม สนับสนุนให้มีโอกาสได้เข้าทำงานในสถานประกอบการ ควบคู่ไปกับการศึกษาต่อในสถานศึกษา ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

 

พล.ต.อ. อดุลย์ฯ กล่าวว่า โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) เป็นการบูรณาการร่วมกันในรูปแบบประชารัฐ ระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา มีงานที่มั่นคง สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว ได้มีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ได้เข้าทำงานจริงในสถานประกอบการขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับการศึกษาต่อในสถานศึกษา ช่วยให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น มีรายได้ระหว่างเรียน โดยการฝึกอาชีพหรือทำงานในสถานประกอบการ และได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ลูกจ้างของสถานประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุนนักศึกษาในโครงการ 3 ม. ได้ศึกษาต่อในระดับ ปวส. ถึงปริญญาตรี เพื่อจะได้สามารถปรับอัตราค่าจ้างและตำแหน่งงานในระดับที่สูงขึ้นภายหลังจบการศึกษา 

รมว.แรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนให้มีงานทำ มีรายได้ ระหว่างศึกษา และได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีประสบการณ์และมีทักษะเพิ่มขึ้นจากการทำงานจริง มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และผู้อื่น ขณะเดียวกันสถานประกอบการจะได้ฝึกแรงงานให้มีความรู้ มีความสามารถตรงตามความต้องการ มีโอกาสสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษานำไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับผลิตนักเรียน นักศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

 

+++++++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/กรมการจัดหางาน – ข้อมูล/สมภพ  ศีลบุตร – ภาพ/2 เมษายน 2562