ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ร่วมลงนาม MOU ‘นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด’

วันที่: 
03 เมษายน 2019

            วันนี้ (3 เม.ย. 62) เวลา 10.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวมอบนโยบายในการขับเคลื่อนงานในภารกิจของกระทรวงแรงงาน และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือภายใต้โครงการ “นิคมอุตสาหกรรมร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ณ ห้องประชุมแอมเบอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามดังกล่าว ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ ได้บูรณาการความร่วมมือจาก 10 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การลดความต้องการยาเสพติดในนิคมอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมให้สถานประกอบการในทุกนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

 

 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
อนุสรณ์ เสาร์ศรี 
กองสวัสดิการแรงงาน กลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ภาพ
3 เมษายน 2562