วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

รมว.แรงงาน รับฟังสรุปผลการประเมินโครงการผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ปี ๖๑

วันที่: 
04 เมษายน 2019

            วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังสรุปรายงานผลการประเมินโครงการผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) ๑๑ ข้อ นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) ๔ ข้อ และนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration Based) ๖ ข้อ โดยให้มีการติดตามและประเมินผลจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

            ทั้งนี้ เพื่อศึกษากระบวนการขับเคลื่อนนโยบาย การรับรู้ ความคาดหวัง ความเชื่อมั่น ความพึงพอใจของประชาชน และผลกระทบจากการดำเนินงานตามนโยบาย รวมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการในทางปฏิบัติจากการดำเนินนโยบายเน้นหนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงได้ทำการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติของหน่วยงานในกระทรวงแรงงาน สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน จัดทำแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียกับกระทรวงแรงงาน และประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง โดยผลจากการสรุปผลการประเมินโครงการผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จะได้นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์