ก.แรงงานประชุม คกก. ประสานงานการจัดงานวันแรงงาน

วันที่: 
09 เมษายน 2019

          วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในที่ประชุมได้มีการขอการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และการอำนวยความสะดวกในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี พ.ศ. 2562 

 

 

+++++++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

9 เมษายน 2562