วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 17 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2562

               วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 : 09.00 น. นางสาวปาริชาติ สวนใจ แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมภูมิปัญญาอาวุโสจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 17 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว และวันเทศกาลสงกรานต์จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายบำรุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี ในการนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสมุนไพรให้กับผู้เข้าร่วมงานดังกล่าว