วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมให้ลูกจ้างเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (10 เม.ย.62)

               วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมกับนางสาวศิริลักษณ์ ตั้งวรปัญญากุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ ตามกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมให้ลูกจ้างเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน 3 บริษัท ได้แก่   1) บริษัท ไทยเอเชียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด   2) บริษัท ไนน์ตี้ไนน์ นูดเดิ้ล จำกัด   และ 3) บริษัท เวสต์ อินดันตรี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด