ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ ในสถานประกอบการ พื้นที่ อำเภอสอง (10 เม.ย.62)

               วันที่ 10 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ ประกอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ ในสถานประกอบการ พื้นที่ อำเภอสอง จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

               1. บริษัท ศิริโชคไพศาลอโกร จำกัด

               (ไซโลข้าวโพด) ลูกจ้าง 9 คน

               2. น.ส.นทชนันณ์ ทาศรี 

               (ผลิตสุรา) ลูกจ้าง 2 คน

               3. นางภารดี สะเอียบคง 

               (ผลิตสุรา) ลูกจ้าง 4 คน 

               4. นายชลัช สะเอียบคง

               (ผลิตสุรา) ลูกจ้าง 6 คน

               ผลการดำเนินงาน 

               - ไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการกระทำผิดกฎหมายแรงงาน แต่อย่างได