ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 ณ สนามกีฬา คาร์เพนเตอร์ โร้ด พาร์ค เขตเกาลูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและระลึกถึงความสำคัญของแรงงานไทยต่อการส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี ความสามัคคี

                ด้วยสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬา คาร์เพนเตอร์ โร้ด พาร์ค เขตเกาลูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและระลึกถึงความสำคัญของแรงงานไทยต่อการส่งเสริมและพัฒนาประเทศไทย รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดี  ความสมัครสมานสามัคคีระหว่างแรงงานไทยในฮ่องกง กลุ่ม/องค์กร/สมาคม/ชุมชนไทยในฮ่องกงและหน่วยงาน/องค์กรท้องถิ่น ซึ่งกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นายอสิ ม้ามณี เป็นประธานในพิธีเปิด และนางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) เป็นผู้กล่าวรายงาน กิจกรรมในงาน ได้แก่ การเดินพาเหรด การออกบูธของหน่วยงานต่างๆ  การรับข้อเรียกร้องด้านแรงงาน การมอบรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ปี 2560 และปี 2561 การมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย การแสดงวัฒนธรรมไทย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การตรวจสุขภาพ บริการกายภาพบำบัด การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน และการจับฉลากรับของรางวัล  โดยมีแรงงานไทย คนไทยที่อาศัยในฮ่องกงและ ชาวฮ่องกง ร่วมงาน ประมาณ  500 คน