ก.แรงงาน พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
21 พฤษภาคม 2019

            วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๖) โดยที่ประชุมได้พิจารณาบทที่ ๔ : วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ / แผยที่กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ/ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ/ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์