ก.แรงงาน ‘ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากทุจริต’

วันที่: 
22 พฤษภาคม 2019

          รองปลัดแรงงาน เปิดโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากทุจริต พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกาภิวัฒน์ ควบคู่จิตสำนึกรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่การเป็นข้าราชการที่เก่งและดี

 

 

          วันนี้ (22 พ.ค. 62) เวลา 09.00 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดย รองปลัดแรงงาน กล่าวว่า “ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564) ได้กำหนดเป้าหมาย “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ในระยะ 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อทุจริต
          กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่ต้องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม โดยการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และวินัย ต้องสร้างและหล่อหลอมบุคลากรดังกล่าวให้มีความตระหนักรู้ถึงภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการให้บริการประชาชนบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด ประการสำคัญเรื่องหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้กับปวงชนชาวไทยทุกคนได้น้อมนำไปปฏิบัติ เพื่อให้สังคมไทยได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งหลักปรัชญาดังกล่าว สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน การพัฒนาตามทัศนะและพระราชดำริของพระองค์ท่าน คือ “ต้องระเบิดจากข้างใน” ในความหมายก็คือ ต้องมุ่งพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ “คนและครอบครัวในชุมชน” ซึ่งชุมชนเปรียบเสมือนหน่วยงานราชการ คือ “กระทรวงแรงงาน” ต้องมีการเตรียมคนหรือพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกาภิวัฒน์ ควบคู่จิตสำนึกรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่การเป็นข้าราชการที่เก่งและดี” รองปลัดกระทรวง กล่าวในท้ายที่สุด
           การจัดการอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ข้าราชการระดับปฏิบัติการและระดับปฏิบัติงานของทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงาน ได้รับความรู้เรื่องระเบียบพัสดุและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง การเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ และมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันหาแนวทางการสร้างความโปร่งใสของกระทรวงแรงงาน ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 200 คน

+++++++++++++++++++

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
22 พฤษภาคม 2562