ไทย - สปป.ลาว กระชับความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

วันที่: 
27 พฤษภาคม 2019

          “รองปลัดแรงงาน” ร่วมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะและการประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและการสอบสวนเรื่องการค้ามนุษย์ด้านแรงงานบังคับ ณ หลวงพระบาง สปป.ลาว สร้างความเข้าใจการบังคับใช้กฎหมาย พัฒนาความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ในประเทศอาเซียน

 

 

          เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเสริมสร้างสมรรถนะและการประสานงานเกี่ยวกับการป้องกันและการสอบสวนเรื่องการค้ามนุษย์ด้านแรงงานบังคับ (Workshop on Strengthening Capacity and Coordination on Prevention and Investigation of Trafficking in Person for Forced Labour) ณ หลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สปป. ลาว
          การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บังคับใช้กฎหมายการละเมิดสิทธิแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ ให้แก่พนักงานตรวจแรงงานและตำรวจปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมจำนวนประมาณ 80 คน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมี นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้อำนวยการสำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ในหัวข้อ “ความเชื่อมโยงระหว่างการละเมิดสิทธิด้านแรงงานและการค้ามนุษย์” ด้วย

-----------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาพ - ข้อมูล/
27 พฤษภาคม 2562