ก.แรงงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการบรูไน

วันที่: 
29 พฤษภาคม 2019
          เมื่อวันที่ 28 พ.ค.62 เวลา 09.30 น. ผต.รง.(นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน) พร้อมคณะประกอบด้วย ผต.สปส.(นายศิลา แก้วตะพันธ์) ผต.กพร.(นายสง่า วงศ์ษาพาน)  ผต.กกจ.(นางนภสร ทุ่งสุกใส) เข้าเยี่ยมคาราวะและหารือข้อราชการกับ อรท. ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน (น.ส.วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล) และเป็นประธานการประชุม สนร.บรูไน เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี งปม. 2562 ณ สนร.สอท. โดย ผต.รง.ได้ขอให้ อทป.สนร.เร่งรัดการเบิกจ่าย งปม. ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ของทางราชการ การรับรู้ข่าวสารเครือข่าย และ "นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก" ของกระทรวงฯ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การประสานเพื่อขับเคลื่อนร่วมกับ สอท. การรายงานสถานการณ์ เหตุการณ์ ปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานด้วย 
 
 
          พร้อมนี้ ได้พบปะกับตัวแทน เครือข่าย อสร.เพื่อรับทราบภารกิจ ปัญหา อุปสรรค ความต้องการของ อสร. ซึ่งปท.บรูไน มี อสร. จำนวน 40 คน โดย ผต.รง.ได้ขอบคุณ อสร.ที่ได้ให้ความช่วยเหลือภารกิจงานด้านแรงงานในระดับพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือประเทศชาติอีกทางหนึ่ง 
          ทั้งนี้ ผต.กรง. ได้ขอให้ทีมงานกรง.ในบรูไนนำนโยบาย กรง. สู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะการช่วยเหลือสนับสนุนดูแลแรงงานไทย และการขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
28 พฤษภาคม 2562