ก.แรงงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ‘สิงคโปร์’

วันที่: 
30 พฤษภาคม 2019
          เมื่อวันที่ (29 พ.ค. 2562) เวลา 10.00 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน  ผต.รง. พร้อมด้วยคณะ ผต.กกจ (นางนภสร ทุ่งสุกใส)  ผต.สปส. (นายสง่า วงศ์ษาพาน) ผต.กพร. (นายศิลา แก้วตะพันธ์) เข้าเยี่ยมคาราวะและหารือข้อราชการกับ ออท. ณ สิงคโปร์ (นายมานพชัย วงศ์ภักดี) เกี่ยวกับด้านแรงงาน ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงานในเรื่อง "ครัวไทยสู่ครัวโลก" โดย ออท.ขอให้มีการฝีกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาทิ พ่อครัว แม่ครัว  โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ ความประณีต การปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ การใช้ภาษา และการทำงานเป็นทีม เป็นต้น โดย ออท.มีความยินดีในการให้คำปรึกษาด้านแรงงานให้กับ สนร.อีกด้วย
 
 
พร้อมนี้ ผต.รง. เป็นประธานการประชุม สนร.ใน ปท.สิงคโปร์ ณ สนร.สิงคโปร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำปี งปม. 2562 โดยในภาพรวมสามารถดำเนินการได้ตามตัวชี้วัดที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 62% ทั้งนี้ ผต.ขอให้ สนร.ประสานกับหน่วยงานในส่วนกลาง ในการฝึกทักษะ โครงการ "ครัวไทยสู่ครัวโลก" ของ กพร./ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงาน ของ กสร. /การเบิกจ่ายฯ กันเงินฯกับกองคลัง สป.และการทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ อสร. ซึ่งมีค่อนข้างน้อย จำนวน 131 คน ต่อแรงงานไทยประมาณ 20,000คน 
 
ช่วงบ่าย ผต.รง.และคณะ ผต.กรมฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ณ บริษท Dragages Singpore Pte Ltd ประกอบกิจการก่อสร้าง มีการจ้างแรงงานไทยประมาณ 150 คน โดยในขณะเข้าตรวจเยี่ยมฯ มีแรงงานไทยสามารถเข้ามาพบปะ จำนวน 38 คน พบว่าบริษัทมีสวัสดิการฯ และความปลอดภัยที่ดี ทั้งนี้ แรงงานต้องการให้รัฐบาลขึ้นค่าแรง เพื่อจะได้ไม่ต้องมาทำงานใน ตปท. ซึ่ง ผต.กกจ.ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจกับแรงงานเรื่องค่าจ้างฯ ด้วย 
 
จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์บริการแรงงานนอกเวลาราชการ ของ สนร.ใน ปท.สิงคโปร์ และพบปะ อสร.จำนวน 3คน เนื่องจากเป็นเวลาของการทำงาน ผต.รง.กล่าวขอบคุณ อสร.ที่มีส่วนช่วยเหลือขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
30 พฤษภาคม 2562