ก.แรงงาน ประชุม คกก.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย ครั้งที่ 4/2562

วันที่: 
30 พฤษภาคม 2019

          วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหน่วยงานหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ..... ในร่างกฎกระทรวงฯ ข้อ 13 (4) 

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/ข่าว

30 พฤษภาคม 2562