ก.แรงงาน ประชุม คกก.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

วันที่: 
31 พฤษภาคม 2019

            วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมถึงแจ้งความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำศพที่ให้ผู้จ้างงานจ่าย พ.ศ. .... การเสนอรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านต่อคณะรัฐมนตรี และผลการดำเนินโครงการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกกรรมการผู้แทนผู้จ้างงาน กรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

-------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์