ก.แรงงาน ประชุม คกก. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วันที่: 
31 พฤษภาคม 2019

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการขอความเห็นชอบรูปแบบโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎบัตรการตรวจสอบภายในกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการบริหารกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ..... และการจ่ายเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/ข่าว

31 พฤษภาคม 2562