ผู้ตรวจแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพเมืองมะขามหวาน

วันที่: 
01 มิถุนายน 2019

            เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ณ ศูนย์พัฒนาอาชีพและวัฒนธรรม หมู่ที่ 7 หมู่บ้านวังไทรทองเหนือ  ต.ซับเปิบ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายเอกพันธุ์ จิระสถิตย์ แรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ อาสาสมัครแรงงาน ผู้นำชุมชน และผู้ที่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ให้การต้อนรับ โดยในปี 2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือและจ้างงานเร่งด่วนแล้วกว่า 20 แห่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ/ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีงานทำชั่วคราวด้วยการจ้างงานให้ทำงานที่เกี่ยวกับสาธารณประโยชน์ ให้แรงงานมีรายได้ในการดำรงชีพของตนเองและครอบครัวเป็นการชั่วคราว ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดพื้นที่แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานในทักษะใหม่ (Reskill) เพื่อขยายโอกาสในการประกอบอาชีพเสริมต่อไป

         

           ทั้งนี้  ชุมชนหมู่บ้านวังไทรทองเหนือ ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม (เทคนิคการเย็บผ้านวมจากเศษผ้า COTTON 100%) ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ เมื่อระหว่างวันที่  7 - 11 มกราคม 2562 ซึ่งมีผู้เข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือจำนวน 25 ราย และปัจจุบันได้พัฒนาต่อยอดสร้างผลิตภัณฑ์ผ้านวม เครื่องห่ม และผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าอื่นๆ อาทิ หมอน กระเป๋าผ้า ฯลฯ และสร้างรายได้สู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น

------------------------------------------------

สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ - ภาพและข่าว
1 มิถุนายน 2562