“ผู้ตรวจแรงงาน” ออกนิเทศติดตามงาน พบปะแรงงานและอาสาสมัครแรงงาน ณ สนร.มาเลเซีย

วันที่: 
02 มิถุนายน 2019

        ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะตรวจนิเทศงาน ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย และพบปะอาสาสมัครแรงงานในประเทศมาเลเซีย ณ สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ชื่นชมยกย่องอาสาสมัครแรงงานผู้เสียสละกายใจ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

 

 

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน หัวหน้าคณะ และคณะประกอบด้วย นางนภสร ทุ่งสุกใส ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางดาวรุ่ง จำเริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวสุภัคญาดา บุญสูงเนิน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปตรวจนิเทศงานสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย และตรวจเยี่ยมแรงงานไทย โดยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ นายณรงค์ ศศิธร โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา 2 คน และที่ปรึกษา (ฝ่ายกงสุล) เข้าร่วมการสนทนาด้วย โอกาสนี้ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของประเทศมาเลเซีย ลักษณะภารกิจของฝ่ายกงสุลและสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ เห็นว่าควรส่งเสริมให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ขึ้นมาด้วยเช่นกัน
        ต่อมาผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะได้รับฟังการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของ สนร.มาเลเซีย ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การดำเนินภารกิจตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปลัดกระทรวงแรงงาน ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจของ สนร.มาเลเซียให้สมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
       จากนั้นผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะได้พบปะกับอาสาสมัครแรงงานในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ คุณสมพรและคุณนิศานาถ อสม.ประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ คุณมยุรี อสม.ประจำรัฐเนกรีเซมบีลัน คุณณัฐหทัย อสม.ประจำรัฐมะละกา นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจการให้ความช่วยเหลือคนไทยและแรงงานไทยในประเทศมาเลเซีย โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานได้แสดงความชื่นชมและยกย่องสำหรับการเสียสละทั้งเวลา แรงกาย และแรงใจของอสม. การให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนั้นเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และจะทำให้ผู้ที่ทำเพื่อผู้อื่นประสบแต่ความสุขความเจริญ
        ในช่วงเย็นผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะเดินทางไปยังร้านอาหารอมรินทร์ ห้าง Mid Valley Megamall เพื่อเยี่ยมเยียนพ่อครัวและผู้ช่วยพ่อครัวของร้าน โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานกล่าวชื่นชมในการเดินทางมาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และการทำอาหารไทยก็เป็นการเปิดครัวไทยสู่ครัวโลก ทำให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ภาพ - ข้อมูล/
1 มิถุนายน 2562