ก.แรงงาน ประชุม คกก. สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ และความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่: 
04 มิถุนายน 2019

            วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม” (Healthy and Safety Thailand) ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการบูรณาการโครงการ Healthy and Safety Thailand ร่วมกับศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยให้โครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของศูนย์บริหารแรงงาน 

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย  ชาวหนองเพียร – ภาพ/ข่าว

4 เมษายน 2562