ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลสารัตถะด้านแรงงานและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

วันที่: 
04 มิถุนายน 2019

            วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาข้อมูลสารัตถะด้านแรงงานและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำคำตอบต่อข้อคำถามตามแบบฟอร์มรายงานฉบับแรก (First Report) ขออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๑๑ และแผนงานและกรอบเวลาการจัดทำรายงานการอนุวัติมาตรฐานแรงงานฉบับแรก (First Report) สำหรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงานและอาชีพ) ค.ศ. ๑๙๕๘ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์