ก.แรงงาน เตรียมนำคณะไตรภาคีเข้าร่วมประชุมใหญ่ ILO ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันที่: 
05 มิถุนายน 2019

          “รองปลัดแรงงาน” ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประชุมเตรียมความพร้อมผู้แทนไตรภาคี เตรียมตัวก่อนเดินทางและการเตรียมการด้านสารัตถะ เพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 ระหว่างวันที่ 10 – 21 มิ.ย. 62 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 

 

           เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แทนไตรภาคีที่จะเข้าร่วมการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้รับทราบระเบียบวาระการประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 108 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานสหประชาชาติ และสำนักงานใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประกอบด้วย วาระประจำ หัวข้อรายงานของประธานคณะประศาสน์การและผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ข้อเสนอแผนงานและงบประมาณและคำถามต่าง ๆ ข้อมูลและการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาและข้อแนะ และวาระรอง เอกสารผลลัพธ์ครบรอบ 1 ศตวรรษ ILO ความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงาน และการอภิปรายตามประเด็นหลักและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของงาน นอกจากนี้ ยังมีวาระการร่วมลงคะแนนรับรองการเสนอมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศฉบับใหม่อีกด้วย
          การประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนไตรภาคีเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ผู้แทนฝ่ายรัฐบาล และผู้แทนสำรองและที่ปรึกษา 16 คน นายสุวิทย์ ศรีเพียร ประธานสภาองค์การนายจ้างการเกษตร ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนสำรองและที่ปรึกษา 6 คน และนายมานะ คุ้มกระโทก รองประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย ผู้แทนลูกจ้าง ผู้แทนสำรองและที่ปรึกษา 8 คน
        สำหรับการประชุมใหญ่ประจำปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นโครงสร้างการตัดสินใจและกำหนดนโยบายสูงสุดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยการประชุมกำหนดจัดปีละหนึ่งครั้ง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนไตรภาคีจากประเทศสมาชิก 187 ประเทศ และผู้สังเกตการณ์จากนานาชาติ เพื่อพิจารณาหัวข้อต่าง ๆ ในโลกแห่งการทำงานที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมที่ตั้งขึ้นโดยคณะประศาสตร์การขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยการประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการชุดใหญ่เต็มคณะ และคณะกรรมการด้านเทคนิคต่าง ๆ ทั้งนี้ นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมใหญ่ ณ ห้องสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในช่วงเช้าวันที่ 18 มิถุนายนนี้

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ - ข่าว/
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร - ภาพ/
สำนักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ - ข้อมูล/
5 มิถุนายน 2562