ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ ประกอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดแพร่ ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ ในสถานประกอบการ พื้นที่ อำเภอหนองม่วงไข่ และ อำเภอเมืองแพร่

               เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ ประกอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดแพร่ ตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดแพร่ ในสถานประกอบการ พื้นที่ อำเภอหนองม่วงไข่ และ อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้

               1. บริษัทตึกเหลืองค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด(ผลิตหรือจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง) ลูกจ้าง 38 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 3 คน

               2. บริษัทไทยถาวรพาณิชย์ จักรกลแพร่ จำกัด (ผลิตหรือจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง) ลูกจ้าง 34 คน เป็น แรงงานต่างด้าว 4 คน

               3. สยาม อินทร์พรม (รีไซเคิล) ลูกจ้าง 4 คน เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด

               4. นางจีรวรรณ คันธะวิชัย (ปศุสัตว์) ลูกจ้าง 9 คน เป็นแรงงานต่างด้าว 2 คน 

               5. นางบุญเกิด เพ็ญศรี (ปศุสัตว์) ลูกจ้าง 2 คน เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด

               ผลการดำเนินงาน 

               - ไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

               - พบจำนวนลูกจ้างในทะเบียน ไม่ตรงกับระบบผู้ประกันตน เนื่องจากมีการแจ้งเข้า - แจ้งออกไม่เป็นบัจจุบัน 3 แห่ง

               - พบการจัดทำสัญญาจ้างแรงงานต่างด้าวไม่สมบูรณ์ จำนวน 2 แห่ง

               - พบการไม่มอบเอกสารการแจ้งเข้าทำงานให้แรงงานต่างด้าว จำนวน 1 แห่ง

               ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้แนะนำและกำชับให้ดำเนินการให้ถูกต้องโดยด่วนแล้ว