ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่ ร่วมรณรงค์โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตำ่กว่า 10 คน ลงมา

                วันนี้ 13 มิถุนายน 2562 นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ พร้อมอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย ประจำ อ.ร้องกวาง ร่วมกับ ที่ทำการปกครองอำเภอร้องกวาง, สถานีตำรวจภูธรอำเภอร้องกวาง, เทศบาลตำบลร้องกวาง, ม.พัน 12, กำนันตำบลร้องเข็ม, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม, ออกรณรงค์โครงการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตำ่กว่า 10 คน ลงมา โดยอาสาสมัครแรงงาน ในพื้นที่ อำเภอร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จำนวน 5 แห่ง ดังนี้.- 

                1. ร้านมันทนา (จำหน่ายอาหาร) ลูกจ้าง 4 คน

                2. ร้านลาบแป้ (จำหน่ายอาหาร) ลูกจ้าง 5 คน

                3. เมืองไทยแคบปิตอล (บริการสินเชื้อ) ลูกจ้าง 1 คน

                4. อำพล อะไหล่(ซ่อมจักรยานยนต์) ลูกจ้าง 1 คน

               5. ไก่อิเล็กทรอนิกส์ (ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า) ลูกจ้าง 1 คน

               ทั้งนี้ นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการแสดงความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันยาเสพติดฯ ทุกราย