ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.มหาสารคาม ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8

                วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายคเณศ พรตระกูลพิพัฒน์ แรงงานจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้คณะทำงานตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม (กรง.มค./ปค.มค./กอ.รมน.จ.มค.) ตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 8 สถานประกอบการผ่านการตรวจจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ร้าน AB CARWASH/หจก.มงคลมนเฑียร ต.ตลาด อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม พบลูกจ้าง 8 คน (ชายทั้งหมด) สบายดีรีสอร์ท เลขที่ 246 ม. 4 ต.บ่อใหญ่ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม พบลูกจ้าง 6 คน (ชาย 2 คน หญิง 4 คน) และร้านสมพงษ์พลาสติก เลขที่ 126 ม. 13 ต.นาโพธิ์ อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม พบลูกจ้าง 14 คน (ชาย 11 คน หญิง 3 คน : ชาวไทย 6 คน (ชายทั้งหมด) พม่า 8 คน (ชาย 5 คน หญิง 3 คน) ทำงานกะ/พบขณะทำงาน จำนวน 4 คน พักผ่อน 4 คน) รวมลูกจ้างที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 28 คน คณะทำงานได้แนะนำภารกิจด้านแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย การประกันสังคม/การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (มีหนังสือเชิญนายจ้าง 3 แห่ง) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ.การโรงแรมฯ ผลการตรวจภาพรวมไม่พบการใช้แรงงานบังคับ/การใช้แรงงานเด็ก/การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย