ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ และเครือข่ายด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

                 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นางสาวมยุรี อินต๊ะมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ และเครือข่ายด้านแรงงาน ได้แก่ อาสาสมัครแรงงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่ม/องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ โฮเทล แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเรื่องการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ  การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพช่อองทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์  การกู้ยืมเงินกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน การฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสิทธิประโยชน์การประกันสังคม มาตรา 40 โดยมีวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ธนาคารออมสิน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน