ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันมหกรรม สร้างงาน สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

                วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์  แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมสร้างงาน  สร้างอาชีพ เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและเกิดอาชีพใหม่ในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของกำลังแรงงานในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเติบโตของจังหวัดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี พันตำรวจตรีหญิง รมยง สุรกิจบรรหาร รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี