‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำ 'แรงงานไทยในอิสราเอล ต้องนำประโยชน์ที่ได้รับ มาพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ'

วันที่: 
03 กรกฎาคม 2019
          ปลัดกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำให้แรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอล ทำงานด้วยความขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
          วันนี้ (3 ก.ค. 62) เวลา 16.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้โอวาทแก่แรงงานก่อนเดินทางไปทำงานอิสราเอล พร้อมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประเทศไทย ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนเดินทางไปต่างประเทศ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 โดยกล่าวว่า “วันนี้รัฐบาลไทยและรัฐบาลอิสราเอล มีเจตนาแน่วแน่ในการดำเนินการ เพื่อให้การเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในอิสราเอลของแรงงานไทย  เป็นไปตามกฎหมายของทั้งสองประเทศมีความยุติธรรม โปร่งใส รัดกุม และมีประสิทธิภาพ ประชาชน คนหางานสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารการรับสมัครไปทำงานภาคเกษตรในอิสราเอลได้อย่างทั่วถึงและเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานไม่มากนัก รัฐบาลไทย โดยกระทรวงแรงานและรัฐบาลอิสราเอลได้ลงนามความตกลงด้านแรงงานร่วมกัน เป็นความตกลงที่มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมการจ้างแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในอิสราเอล โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ กฎระเบียบและข้อกฎหมายของทั้งสองประเทศ รวมทั้งเป็นการต่อต้านการค้ามนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติและการจ้างแรงงานต่างชาติที่ผิดกฎหมาย ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการดำเนินการระหว่างกรมการจัดหางานและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)ในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในอิสราเอล 
          ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงของการขยายตัว ผมถือว่าน้องๆ เป็นทรัพยากรบุคคลที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมหาศาล และสามารถนำมาจุนเจือครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเมื่อเดินทางกลับประทศไทย ยังสามารถนำทักษะความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ มาประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้และไม่เป็นภาระของสังคม”
          “ขอให้น้องๆ ตั้งใจทำงานด้วยความขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ได้รับต่อการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
 
 
          สถิติแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานภายใต้โครงการความร่วมมือไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 33,453 คน สำหรับปี พ.ศ. 2562 นี้กรมการจัดหางานตั้งเป้าหมายการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานอิสราเอล จำนวน 5,000 คน ผลการจัดส่งตั้งแต่วันที่เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน 2562 แรงงานไทยเดินทางไปทำงานอิสราเอลแล้วจำนวน 2,665 คนแยกเป็นเพศชาย 2,567 คนเพศหญิง 98 คน โดยในวันนี้เดินทางทั้งหมด จำนวน 48 คน เป็นเพศชาย 39 คน เพศหญิง 9 คน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
3 กรกฎาคม 2562