สนร. สิงคโปร์จัดกิจกรรมฟุตบอลแรงงานประจำปี ณ สนามกีฬาฟุตบอล Farrer Park สิงคโปร์ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลแรงงาน ปีงบประมาณ 2562

                วันที่ 23 มิถุนายน 2562 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลแรงงาน ณ สนามกีฬาฟุตบอล Farrer Park สิงคโปร์ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งจะดำเนินโครงการระหว่างเดือนมิ.ย. - ส.ค. 62 เป็นเวลา 6 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ส่งเสริมสุขภาพ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลจากอบายมุข รวมถึง การขยายเครือข่ายแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ สนร.สิงคโปร์ต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 90 คน ทีมฟุตบอลแรงงานไทยที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวนทั้งหมด 8 ทีม 
                ทั้งนี้ นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานการเปิดการแข่งขันฟุตบอล และได้ให้โอวาทแก่นักฟุตบอลโดยเน้นให้ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สมัครสมานสามัคคีกัน เคารพกติกาและการตัดสินของคณะกรรมการ รวมทั้งให้ระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยระหว่างการแข่งขันด้วย