'ปลัดแรงงาน' บันทึกเทปรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมแรงงานไทยไปอิสราเอล

วันที่: 
05 กรกฎาคม 2019

            วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน บันทึกเทปรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมแรงงานไทยไปอิสราเอล ณ กองพลพัฒนาที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแรงงานไทยเข้ารับการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงาน อาทิ การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย การหลบภัย การป้องกันสารเคมี เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๐๓ คน

 

 

------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าว - ภาพ/
4 กรกฎาคม 2562