ก.แรงงาน ประชุมวางแผนการวิเคราะห์นำข้อมูลใช้ในการออกแบบนโยบายและมาตรการต่างๆ

วันที่: 
05 กรกฎาคม 2019

            วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อวางแผนการวิเคราะห์และนำข้อมูลของกระทรวงแรงงานไปใช้ในการออกแบบนโยบายและมาตรการต่างๆ ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๑๓ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์