ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

“ผู้ตรวจแรงงาน”ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่: 
11 กรกฎาคม 2019

           ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนการตรวจราชการปี 2562 โดยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมชี้แจงและรายงานผล

 

 

            เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวอัญชนา หิรัญพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นางพิศสมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ตรวจราชการรอบที่ 3 (Mountoving/Evalution) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อมูลเพิ่มเติม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

-------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ - ข่าว/
สำนักตรวจและประเมินผล ข้อมูล - ภาพ/
9 กรกฎาคม 2562