‘ปลัดแรงงาน’ ย้ำ 'ขรก.รุ่น 23 ต้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

วันที่: 
12 กรกฎาคม 2019
          ปลัดกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำให้ ข้าราชการใหม่ รุ่น 23 มุ่งมั่นปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ และเป็นข้าราชการที่ดี ที่ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ
 
 
 
          วันนี้ (12 ก.ค. 62) เวลา 13.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 23 พร้อมประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการใหม่ ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดย ปลัดกระทรวงแรงงา กล่าวว่า “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนในที่นี้ จะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของกระทรวงแรงงาน ขอให้ทุกคนจงตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะข้าราชการที่ดี ทุกคนต้องเป็นข้าราชการรุ่นใหม่ที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้ทันยุคทันสมัย เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีความสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”
          “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการใหม่ของกระทรวงแรงงานทุกคน จะมุ่งมั่นปฏิบัติตนปฏิบัติหน้าที่ และเป็นข้าราชการที่ดี ที่ปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติสืบไป” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด
 
 
          การฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดีและการพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน เน้นการเรียนรู้เนื้อหาวิชาจากวิทยากรและประสบการณ์ของผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันนี้ รวมระยะเวลาฝึกอบรม 12 วันโดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นข้าราชการใหม่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รวม 87 คน
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ภาพและข่าว
12 กรกฎาคม 2562