ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

‘ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ ‘ตรวจ PIPO ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม’

วันที่: 
15 กรกฎาคม 2019
          นายสมศักดิ์  อภิวันทนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวอัญชนา  หิรัญพฤกษ์  ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน  นายวิรัช คันศร ผู้ตรวจราชการกรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  นางพิศมัย  นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า - ออกเรือประมง (PIPO) เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมี  หัวหนัาศูนย์ฯ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯในการบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิดเป็นอย่างดีระหว่างกองทัพเรือ/กรมเจ้าท่า/กรมประมง/กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน/กรมการจัดหางาน ทำให้ระบบการติดตามเรือ ระบบตรวจสอบย้อนกลับการจับสัตว์น้ำ การตรวจสอบสัญญาจ้างและสภาพการจ้างทำให้แรงงานประมงต่างด้าวได้รับการคุ้มครองแรงงาน เจ้าของเรือให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของศูนย์ PIPO ไม่ปรากฏการฝ่าฝืน เป็นผลให้ขณะนี้การทำประมง IUUไทยได้รับการแก้ไขเข้าสู่มาตรฐานและได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างประเทศ
 
 
          โดย วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย๋ควบคุมการแจ้ง เข้า - ออกเรือประมง (PIPO) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาเอก กุลกวี  เจริญยืนยาว หัวหนัาศูนย๋ควบคุมการแจ้ง เข้า - ออกเรือประมง (PIPO) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รายงาน และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ณ ศูนย๋ควบคุมการแจ้ง เข้า - ออกเรือประมง (PIPO) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมการแจ้ง เข้า - ออกเรือประมง (PIPO) เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน โดยมี นาวาตรี ชลอ ฮวดอ่ำ  หัวหนัาสำนักงาน ศูนย์ฯ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
15 กรกฎาคม 2562