สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันแก่แรงงานไทย และ ร่วมกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตหยุ่นหลอง

                ในวันที่ ๗  กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดกิจกรรมและร่วมงาน ดังนี้

                 ๑. เวลา ๑๐.๐๐- ๑๖.๐๐ น. จัดโครงการอบรมการใช้อินเตอร์เน็ตในชีวิตประจำวันแก่แรงงานไทย เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่แรงงานไทย ที่ร้านอาหารรวมใจ เขตเกาลูน มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๓ คน

                 ๒. เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ร่วมกับทีมประเทศไทยและพุทธศาสนิกชนชาวไทยและฮ่องกง  โดยรองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงได้แก่ นางณัฏฐา สุนทราภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน และ  หล่อเทียนพรรษา ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม  เขตหยุ่น หลอง ทั้งนี้ รองกงสุลใหญ่ฯ และกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กล่าวทักทายและประชาสัมพันธ์ภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานแรงงาน  โดยมีผู้ร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน