ก.แรงงาน ประชุมหารือการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน

วันที่: 
18 กรกฎาคม 2019

            วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้หารือกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมสาธิตอาชีพ /การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด รูปแบบการเปิดงาน การจัดนิทรรศการ และการมอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ/ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน รวมถึงมอบหมายภารกิจหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์