ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ปลัดแรงงาน มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม นปปร.๓

วันที่: 
19 กรกฎาคม 2019

            ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ ๓ (นปปร.๓) จำนวน ๔๓ ราย ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

            วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ ๓” (นปปร.๓) ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม อวานี เอเทรียม กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตร “ผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ ๓” ภายใต้โครงการ “สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม” (Healthy and Safety Thailand) ในวันนี้

            รัฐบาลให้ความสำคัญกับการวางรากฐานของประเทศชาติ มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี เป็นเข็มทิศในการทำงาน ดังนั้น งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงานจะต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยผู้นำที่มีวิสัย ทัศน์กว้างไกล รวมทั้งความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการอบรมหลักสูตร นปปร. ที่มีผู้เข้าอบรมทั้ง ข้าราชการของกระทรวงแรงงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน นายจ้าง ลูกจ้าง นักวิชาการ สื่อสารมวลชน จึงเหมาะกับสถานการณ์ที่กระทรวงให้ความสำคัญกับการร่วมคิดร่วมทำตามระบบทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหลักการที่สำคัญของการบริหารงานสมัยใหม่ที่ต้องการผู้นำที่มีกระบวนทัศน์ใหม่ เข้าใจคน เข้าใจโลกอย่างรอบด้าน มีความรู้ และทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานในวงการแรงงานที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งภาวะผู้นำใหม่ที่พร้อมเป็นผู้นำร่วมแบบ Collective Leadership หรือ Change Agent เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานมากขึ้น

            จากที่ได้ทราบจากการรายงานว่า การอบรมที่มีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในพื้นที่ โดยสถานประกอบการให้ความร่วมมือสมัครใจเป็นองค์กรต้นแบบ มีการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันแก้ปัญหาในระหว่างปฏิบัติเข้าลักษณะของ R๒R (Routine to Research) ถือเป็นนวัตกรรมหนึ่งของการอบรม ซึ่งการอบรมจะไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ได้เลย ถ้าหากท่านมิได้นำไปปฏิบัติใช้ และดำเนินการต่อเนื่อง จึงขอฝากทุกท่านให้ความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดในฐานะนักบริหารงาน และนักปฏิบัติการที่ต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นผู้กำกับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อวงการแรงงาน และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ตลอดจนเป็นการสร้างสวัสดิการที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร และในนามของกระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน สำนักเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กัลยาณมิตร คณะวิทยากร และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงานในครั้งนี้ขึ้น และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจ เครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

            นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังได้ให้แนวทางในการทำงาน สุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือการทำงาน และสังคม พร้อมทั้งให้ก้าวทันเทคโนโลยี ไอที ซึ่งหากก้าวนำในสิ่งเหล่านี้จะถึงว่าประสบชัยชนะทำให้การทำงานประสบความสำเร็จ

--------------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กัณติภณ คูสมิทธิ์ ข่าว

สมภพ ศีลบุตร ภาพ