ก.แรงงาน ประชุม คกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันที่: 
22 กรกฎาคม 2019

            วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนลูกจ้างว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการนำส่งเงินเพื่อเก็บรักษาเงินในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างคืน พ.ศ.๒๕๔๒ การจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย และการประชุมและเลือกกันเองของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

-------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์