ก.แรงงาน ประชุม คกก.แรงงานทางทะเล

วันที่: 
25 กรกฎาคม 2019

            วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเล ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขมาตรา ๑๖ และมาตรา ๕๙ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างระเบียบคณะกรรมการแรงงานทางทะเล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎหมายแรงงานทางทะเลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการกงสุล การแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดเรืออื่นที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบทแก้ไข ปี ๒๐๑๔ ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ ห้องประชุม ศ. นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

-------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์