ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เขต เสิ่งหว่าน ซึ่งเป็นสถานที่จัดสอบโดยให้นักศึกษาสอบตามกำหนด

                วันที่ 20 - 21  กรกฎาคม 2562 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เขต   เสิ่งหว่าน ซึ่งเป็นสถานที่จัดสอบโดยให้นักศึกษาสอบตามกำหนดการสอบ ๒ วัน ดังนี้

                วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
                           -  ช่วงเช้า : สอบ 11 ชุดวิชา / มีรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ 17 คน มาสอบ 15 คน     
                           -  ช่วงบ่าย : สอบ 18 ชุดวิชา / มีรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ 15 คน มาสอบ 15 คน

                วันอาทิตย์ 21 กรกฎาคม 2562
                           -  ช่วงเช้า : สอบ 15 ชุดวิชา / มีรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ 22 คน มาสอบ 15 คน
                           -  ช่วงบ่าย : สอบ 12 ชุดวิชา / มีรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบ 12 คน มาสอบ 9 คน

               รวมมีนักศึกษาเข้าสอบ 27 คน แม้จะมีข้อจำกัดด้านสถานที่แต่นักศึกษาสอบคนละชุดวิชาซึ่งสามารถนั่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันได้ ซึ่งการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย