ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.สิงคโปร์ ร่วมพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

                สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์เข้าร่วมพิธีและจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถงชั้น ๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย พนักงานรัฐวิสาหกิจไทยในสิงคโปร์ ภาคเอกชนไทยในสิงคโปร์พร้อมครอบครัว ชุมชนไทยและอาสาสมัครแรงงานไทยในสิงคโปร์เข้าร่วมงานประมาณ ๒๐๐ คน ดังนี้

                - เวลา ๐๘.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้า เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจ้าอาวาสวัดต่างๆ ในสิงคโปร์ จำนวน ๑๐ รูปมารับบิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องไทยธรรม ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

                - เวลา ๐๙.๓๐ น. เอกอัครราชทูต ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                - เวลา ๑๐.๐๐ น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา

                - เวลา ๑๐.๔๕ น. เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ทีมประเทศไทย และพนักงานรัฐวิสาหกิจไทยในสิงคโปร์ กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

                ทั้งนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้จัดกิจกรรมจิตอาสารักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ถวายพระราชกุศล นำโดยนางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และอาสาสมัครแรงงานไทยในสิงคโปร์ ร่วมกับหน่วยงาน Waterways Watch Society ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนของสิงคโปร์ที่มุ่งเน้นการรณรงค์ ส่งเสริมความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยนาย Tan Yanping วิทยากรประจำหน่วยงานได้บรรยายให้ความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศสิงคโปร์ ภายหลังการบรรยายได้ร่วมกันรักษาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอยรอบอ่างเก็บน้ำ Marina Barage และสวนสาธารณะในบริเวณพื้นที่ใกล้อาคาร Golden Miles Complex ถนน Beach Road โดยสามารถเก็บขยะมูลฝอยได้รวม ๒๐ กิโลกรัม นอกจากนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของพื้นที่สาธารณะและแหล่งน้ำอีกด้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน