ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ก.แรงงาน ประชุม คกก.สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ ๑๘

วันที่: 
06 สิงหาคม 2019

            วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ชุดที่ ๑๘ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๖) โดยที่ประชุมได้พิจารณาคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ ๑๘ ฝ่ายลูกจ้าง พ้นจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                       DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์