ก.แรงงาน ประชุมอนุส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน

วันที่: 
06 สิงหาคม 2019

           วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา 3 ประเด็นดังนี้ 1) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 9 เดือน และแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 2) การจัดทำ(ร่าง) แผนปฏิบัติคนพิการด้านแรงงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 - 2564) 3) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ในปีงบประมาณ 2563

 

 

+++++++++++++++++++++++

 

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ชาญชัย ชาวหนองเพียร ภาพ/ข่าว

6 สิงหาคม 2562