ก.แรงงาน ประชุม คกก.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

วันที่: 
07 สิงหาคม 2019

            วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้านชุดใหม่ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                        DOWNLOAD IMAGES

-------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์