‘หน.ผู้ตรวจแรงงาน’ ลงพื้นที่ตรวจราชการ 'จังหวัดพิจิตร'

วันที่: 
07 สิงหาคม 2019
          วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตการตรวจราชการที่ 18 รอบที่ 3 (Monitoring/Evaluation) โดยมีนายสุชัย ชาญวิกย์การ แรงงานจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้ความสำคัญ กับผลงานเชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการเป็นหลัก เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการมีงานทำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ณ “กลุ่มจักสานจากไม้ไผ่” หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามนโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน A1 (1) การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ  ณ “บริษัท   เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด” หมู่ที่ 2 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  A1 (13) ขยายบูรณาการภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ ณ “กลุ่มจักสานเส้นพลาสติก” หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร
 
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
7 สิงหาคม 2562